Net Design Shop : Ready Shopping site
Member Login  
  |   |   |   |   |


สถิติผู้ชมเว็บไซต์
1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 4231247691
ชื่อบัญชี "punyarisa phimwong" กรุณาโอนให้มีเศษสตางค์เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเช่น 3500.35 บาท
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
กรุงศรีอยุธยา
หาดเฉวง
4231247691
ออมทรัพย์

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล gadgetlowprice(แอท)hotmail.com หรือโทรแจ้ง ยอดเงินและเวลาที่โอนในสลิปที่ 0836390886


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

2.1 โทรแจ้ง ยอดเงินและเวลาที่โอนในสลิปที่ 0836390886
             - ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางอีเมล์ที่ gadgetlowprice(แอท)hotmail.com

2.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว
- รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 24 ชั่วโมง